Debat og politik

Politikere og økontaktudvalg er gået ombord i en ny færgestrategi

Færgedriften i Smålandshavet skal moderniseres og effektiviseres. Kortudsnit fra folder udgivet af Maribo og Nakskov Turistbureauer

Beboerne på de tre øer, Fejø, Femø og Askø/Lilleø har travlt med at diskutere kommunens forskellige forslag til besparelser på færgepriserne, som er en del af budgettet for 2023. Samtidig har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget inviteret Økontaktudvalget til en snak om fremtidens færgefart på den længere bane. Det skyldes, at udvalget har fået en opgave fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, der handler om at modernisere færgedriften og nedbringe driftsomkostningerne med 5-10 mio. kr. årligt.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. juni vedtog man et beslutningsforslag, der skyder processen med en fremtidig færgestrategi i gang, og som forpligter Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til – sammen med Økontaktudvalget – at udarbejde et forslag hertil til byrådet.

”Vi har haft den første dialog med Økontaktudvalget i dag, og jeg synes, vi havde en konstruktiv samtale, der viser, at Økontaktudvalget gerne vil inddrages i at finde løsninger,” siger Tine Vinther Clausen, formand for Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

”Økontaktudvalget havde i dag mulighed for at byde ind på, hvordan de gerne vil inddrages i processen, hvordan de ser, at de øvrige øboere kan få indflydelse, og hvad Økontaktudvalgets rolle kan være undervejs i processen. Der kom en række gode forslag på bordet og selvfølgelig også et bredt ønske om at bevare færgedriften, som den er i dag. Men når nu opgaven er givet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, er vi enige med Økontaktudvalget om, at vi må lægge os i selen for at gøre processen så god som mulig,” siger Muj Berisha, der er næstformand for Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

Klima-, Teknik og Miljøudvalget godkendte en plan, der betyder, at der skal nedsættes nogle arbejdsgrupper, laves beregninger, kigges på færgeruter mv. i perioden fra 31. oktober 2022 til marts/april måned 2023, hvor oplægget til Byrådet skal være færdig.

”Økontaktudvalget foreslog desuden, at vi politikere støtter op om processen ved at deltage i dialogmøder på øerne, og det synes vi er et rigtig godt forslag. Men for at være sikker på, at dialogen kommer til at handle om det fremadrettede og det langsigtede – og ikke de aktuelle besparelser, der ligger i sparekataloget for budget 2023, – så kommer disse møder først i kalenderen i sidste halvdel af oktober,” siger Tine Vinther Clausen, og fortsætter:

”Har man input vedrørende de aktuelle besparelser, skal man benytte sin høringsret og indsende et høringssvar til budget 2023. Link til dette kommer på kommunens hjemmeside”.

Økontaktudvalget har næste møde den 7. september, hvor processen med den kommende færgestrategi er på dagsordenen. Her kan deltagerne i Økontaktudvalget arbejde videre med, hvordan de ønsker at deltage i arbejdsgrupper osv.

Både Tine Vinther Clausen og Muj Berisha sidder i Økontaktudvalget, da de er udpeget af Byrådet. De to politikere får dermed god mulighed for at høre de forskellige parters synspunkter.

Hvad er Økontaktudvalget?

Ø-kontaktudvalget er et lokaludvalg nedsat af Byrådet jf. styrelseslovens § 65d. Ø-kontaktudvalget har en rådgivende funktion og ret til at udtale sig til byrådet om alle sager der vedrører øerne. Ø-kontaktudvalget har eksisteret siden 2010.

Ø-kontaktudvalget består af syv repræsentanter for øerne: 3 fra Fejø, 2 fra Askø og 2 fra Femø samt to byrådsmedlemmer, der samtidig skal være medlemmer af Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

Øernes beboere indstiller medlemmer til Ø-kontaktudvalget.

Økontaktudvalget består – udover de to politikere – af: Peter Larsen, Askø (formand), Finn Iversen, Fejø (næstformand), Christina Berkowitz, Fejø, Christine Grube Pedersen, Femø, Gitte Korndal, Femø, og Marianne Pilhøj Thomsen, Askø.

Økontaktudvalget sekretariat betjenes af direktør Rikke Jensen og overfartsleder i Lolland Færgefart Max Møller Christensen.

Fakta om beslutningsforslaget

Lolland Kommune har ansvaret for færgedriften til Fejø, Femø og Askø. I dag ejer kommunen fire færger, hvoraf de 3 er gamle og bør udskiftes inden for en overskuelig tidshorisont. Samtidig er færgedriften baseret på olie, hvilket medfører en betragtelig klimabelastning, ligesom man i forbindelse med en kommende skattereform vil blive pålagt øgede CO2 afgifter.

For at sætte skub i omstillingen af færgefarten søgte Lolland Kommune i november 2021 en statslig pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger og fik et tilsagn på godt 26 mio. kr. Prisen for en ny elfærge anslås at være 106 mio. kr., hvorfor kommunen skal medfinansiere ca. 80 mio. kr.

Der er ingen tvivl om, at der er behov for at skifte den ældste færge Femøsund ud til en ny og grøn elfærge, men investeringen på 80 mio. kr. skal samtidig være startskuddet på en proces, hvor færgedriften moderniseres og driftsomkostningerne nedbringes med 5-10 mio. kr. årligt.

Det vil indebære færre færger, ændrede ruter og færre afgange. Lolland Kommune har i dag et højt serviceniveau i form af flere afgange end de sammenlignelige kommuner. I fremtiden skal serviceniveauet balanceres, ligesom driftssikkerheden skal forbedres. Det betyder også investering i ombygning af færgelejer og tilpasning af den eksisterende flåde, så alle færger kan anløbe alle havne.

Økontaktudvalget involveres tæt i en proces, hvor ovenstående pejlemærker omsættes til en egentlig færgestrategi.

Kommentarer